зөвлөгөө

Э͟м͟э͟г͟т͟э͟й͟ ͟Х͟ү͟н͟д͟ ͟З͟о͟в͟л͟о͟н͟ ͟А͟в͟ч͟ ͟И͟р͟д͟э͟г͟ ͟Г͟А͟Н͟Ц͟Х͟А͟Н͟ ͟З͟ү͟й͟л͟ ͟Э͟н͟э͟…͟

Э̲р̲ ̲х̲ү̲н̲и̲й̲ ̲с̲ү̲н̲с̲ ̲б̲ү̲с̲э̲н̲д̲э̲э̲,̲ ̲с̲ү̲л̲д̲ ̲н̲ь̲ ̲м̲а̲л̲г̲а̲й̲д̲а̲а̲ ̲я̲в̲д̲а̲г̲ ̲б̲о̲л̲о̲х̲о̲о̲р̲ ̲х̲ү̲н̲и̲й̲ ̲х̲у̲у̲ч̲и̲н̲ ̲з̲ү̲й̲л̲ ̲т̲э̲р̲г̲ү̲ү̲н̲д̲э̲э̲ ̲б̲ү̲ү̲ ̲х̲ү̲р̲г̲э̲ ̲г̲э̲д̲э̲г̲ ̲х̲у̲у̲ч̲н̲ы̲ ̲ү̲г̲ ̲б̲а̲й̲д̲а̲г̲.̲ ̲Х̲а̲р̲и̲н̲ ̲э̲м̲э̲г̲т̲э̲й̲ ̲х̲ү̲н̲ ̲б̲ү̲с̲ ̲ү̲г̲ү̲й̲ ̲б̲о̲л̲о̲х̲о̲о̲р̲ ̲б̲ү̲с̲г̲ү̲й̲ ̲г̲э̲д̲э̲г̲ ̲б̲а̲й̲с̲а̲н̲ ̲б̲ө̲г̲ө̲ө̲д̲ ̲с̲ү̲л̲д̲,̲ ̲с̲ү̲н̲с̲ ̲н̲ь̲ ̲2̲ ̲ч̲и̲х̲э̲н̲д̲ ̲н̲ь̲ ̲б̲а̲й̲д̲а̲г̲ ̲г̲э̲н̲э̲.̲ ̲Б̲ү̲с̲г̲ү̲й̲ ̲х̲ү̲н̲и̲й̲г̲ ̲1̲6̲ ̲н̲а̲с̲ ̲х̲ү̲р̲э̲х̲э̲э̲р̲ ̲ч̲ө̲т̲г̲ө̲р̲ ̲х̲о̲р̲г̲о̲о̲ж̲ ̲э̲х̲э̲л̲д̲э̲г̲ ̲г̲э̲ж̲ ̲я̲р̲ь̲д̲а̲г̲.̲ ̲Т̲и̲й̲н̲х̲ү̲ү̲ ̲э̲м̲э̲г̲т̲э̲й̲ ̲х̲ү̲н̲ ̲э̲э̲м̲э̲г̲ ̲з̲ү̲ү̲ж̲ ̲ч̲ө̲т̲г̲ө̲р̲и̲й̲г̲ ̲х̲ө̲ө̲д̲ө̲г̲ ̲б̲о̲л̲с̲о̲н̲ ̲ч̲ ̲х̲а̲м̲а̲г̲ ̲г̲а̲й̲ ̲з̲о̲в̲л̲о̲н̲,̲ ̲м̲у̲у̲ ̲м̲у̲у̲х̲а̲й̲ ̲н̲ь̲ ̲э̲э̲м̲г̲э̲н̲д̲ ̲н̲ь̲ ̲ш̲и̲н̲г̲э̲г̲ ̲г̲э̲ж̲ ̲ч̲ө̲т̲г̲ө̲р̲ ̲х̲а̲р̲а̲а̲с̲а̲н̲ ̲г̲э̲д̲э̲г̲.̲
̲
̲
̲
̲Т̲и̲й̲м̲э̲э̲с̲ ̲э̲м̲э̲г̲т̲э̲й̲ ̲х̲ү̲н̲и̲й̲ ̲з̲ү̲ү̲с̲э̲н̲ ̲э̲э̲м̲э̲г̲,̲ ̲т̲э̲р̲ ̲т̲у̲с̲м̲а̲а̲ ̲ү̲н̲э̲т̲ ̲м̲е̲т̲а̲л̲л̲ ̲э̲н̲е̲р̲г̲и̲ ̲и̲х̲ ̲х̲а̲д̲г̲а̲л̲д̲а̲г̲ ̲у̲ч̲р̲а̲а̲с̲ ̲з̲ү̲ү̲ж̲ ̲б̲у̲й̲ ̲х̲ү̲н̲и̲й̲х̲э̲э̲ ̲б̲ү̲х̲ ̲г̲а̲й̲ ̲з̲о̲в̲л̲о̲н̲,̲с̲ө̲р̲ө̲г̲ ̲э̲н̲е̲р̲г̲и̲й̲г̲ ̲ш̲и̲н̲г̲э̲э̲д̲э̲г̲.̲ ̲Х̲э̲р̲э̲в̲ ̲э̲э̲м̲г̲э̲э̲ ̲г̲э̲э̲ч̲и̲х̲в̲э̲л̲ ̲з̲о̲в̲л̲о̲н̲ ̲а̲р̲и̲л̲л̲а̲а̲ ̲г̲э̲э̲д̲ ̲а̲р̲а̲а̲с̲ ̲н̲ь̲ ̲х̲а̲р̲а̲м̲с̲д̲а̲г̲г̲ү̲й̲,̲ ̲б̲а̲с̲ ̲д̲а̲х̲и̲ж̲ ̲х̲о̲с̲ ̲б̲о̲л̲г̲о̲л̲г̲ү̲й̲ ̲х̲а̲й̲л̲у̲у̲л̲а̲а̲д̲ ̲ө̲ө̲р̲ ̲з̲ү̲й̲л̲ ̲х̲и̲й̲д̲э̲г̲ ̲б̲а̲й̲ж̲э̲э̲.̲ ̲М̲о̲н̲г̲о̲л̲ч̲у̲у̲д̲ ̲х̲ү̲н̲и̲й̲ ̲а̲л̲т̲а̲н̲ ̲э̲э̲м̲э̲г̲ ̲о̲л̲б̲о̲л̲ ̲м̲у̲у̲ ̲м̲у̲у̲х̲а̲й̲г̲а̲а̲ ̲г̲а̲д̲а̲г̲ш̲л̲у̲у̲л̲д̲а̲г̲,̲ ̲м̲у̲у̲г̲ ̲н̲ь̲ ̲а̲р̲и̲л̲а̲х̲ ̲б̲о̲л̲т̲у̲г̲а̲й̲ ̲г̲э̲ж̲ ̲д̲о̲м̲н̲о̲ж̲ ̲а̲в̲д̲а̲г̲.̲ ̲М̲ө̲н̲ ̲б̲а̲л̲ч̲и̲р̲ ̲о̲х̲и̲н̲д̲о̲о̲ ̲ө̲ө̲р̲и̲й̲н̲х̲ө̲ө̲ ̲з̲ү̲ү̲ж̲ ̲б̲а̲й̲с̲а̲н̲ ̲х̲у̲у̲ч̲и̲н̲ ̲э̲э̲м̲г̲и̲й̲г̲ ̲з̲ү̲ү̲л̲г̲э̲д̲э̲г̲г̲ү̲й̲.̲ ̲Х̲э̲р̲в̲э̲э̲ ̲и̲х̲ ̲ү̲н̲э̲т̲э̲й̲ ̲э̲э̲м̲э̲г̲ ̲б̲о̲л̲ ̲х̲э̲л̲б̲э̲р̲ ̲д̲ү̲р̲с̲и̲й̲г̲ ̲н̲ь̲ ̲ө̲ө̲р̲ч̲и̲л̲ж̲ ̲з̲ү̲ү̲л̲г̲э̲д̲э̲г̲ ̲б̲а̲й̲с̲а̲н̲.̲

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!